• Inici
  • Política de Privacitat

Política de Protecció de Dades

Política de Protecció de Dades

OLD BCN tracta les dades dels seus afiliats i usuaris garantint en tot cas la privacitat i la confidencialitat a fi d'atorgar la major protecció possible als seus drets fonamentals com a ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d'acord amb el que disposa l'art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en el que Respecta al Tractament de Dades Personals ia la Lliure Circulació d'aquests Dades.

1.- RESPONSABLE

OLD BCN, SL
Domicili Social: Carrer Hostal d'en Sol nº 7 – 08002 Barcelona
info ARROBA oldbcn.com

2.- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

No és preceptiu per al Responsable.

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

3.1.- Gestió i desenvolupament del contracte
OLD BCN utilitzarà les dades de l'afiliat per a la gestió de totes les accions necessàries per al compliment dels serveis contractats per aquest incloent la facturació i cobrament dels serveis.
Legitimació: Compliment contractual sol·licitat per l'interessat.
Dades obligatòries: Les dades sol·licitades en el contracte són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

3.2.- Informació de serveis - Formulari web
OLD BCN destinarà les seves dades exclusivament a transmetre-li la informació que ens hagi sol·licitat a través del formulari web.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Dades obligatòries: Les dades sol·licitades en el contracte són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

3.3.- Fins comercials
OLD BCN utilitzarà les seves dades, sempre que tingui subscrit un contracte amb nosaltres, per oferir-li altres serveis semblants als contractats per l'afiliat i únicament durant la vigència del contracte.
Legitimació: Interès Legítim relatiu a l'oferta de serveis.
Dades obligatòries: Les dades no són obligatoris tot i que sí necessaris per al compliment de la finalitat.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Únicament a l'efecte de la finalitat consistent en gestió i desenvolupament del contracte seves dades personals podran ser transferits per a complir aquest a terceres entitats i organitzacions en virtut de les següents categories i destinataris:

  • Dades personals: A entitats financeres per a la gestió de cobraments i pagaments, així com a administracions públiques en els termes interessats en el següent paràgraf.
  • Dades econòmiques i financeres: A entitats financeres i administracions públiques per al compliment d'obligacions en matèria fiscal, administrativa i de Seguretat Social.

Per a la resta de finalitats les dades no seran destinats a tercers, quedant exclusivament a disposició i tractament de OLD BCN.

5.- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

OLD BCN obté les dades per al compliment de la finalitat del tractament del propi interessat.

6.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

A l'efecte de la primera finalitat (3.1) i de la tercera finalitat (3.3) OLD BCN conservarà les seves dades durant tot el període en què sigui vigent el contracte.

Un cop finalitzat el contracte les dades es conservaran durant el termini màxim legal necessari per a la defensa dels interessos legals de la companyia davant de possibles accions legals. No obstant això les dades quedaran bloquejats en el sistema des del moment de finalització del contracte.

Quant a la segona finalitat (3.2) les dades seran conservades per un període màxim de 90 dies, transcorreguts aquests seran cancel·lats i destruïts.

7.- EXERCICI DE DRETS

7.1 - L'interessat podrà en qualsevol moment exercitar els seus drets en la forma establerta en la normativa sobre protecció de dades. Específicament podrà:

  • Revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les seves dades.
  • Exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, minimització i portabilitat, així com a no ser objecte de decisions automatitzades.

Per exercitar els seus drets haurà de dirigir-se per escrit al responsable del fitxer a través de la següent adreça de correu electrònic:
info ARROBA oldbcn.com

7.2.- Així mateix l'interessat pot, si ho desitja i per salvaguardar els seus drets, dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili a 28001 de Madrid, Carrer Jorge Juan nº 6.

8.- DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

No s'adopten pel responsable del fitxer decisions automatitzades ni s'elaboren perfils amb les dades personals aportades per l'usuari.

9.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es contempla pel responsable del fitxer la transferència internacional de dades de l'interessat.

© 2019 - OLD BCN

logo footer