Condicions d'ús

Objecte

El present document té per objecte establir les condicions generals d'ús de la Targeta OldBCN! (En endavant "la targeta") titularitat d'OLD BCN, SL (en endavant OLD BCN), amb domicili social al carrer de l'Hostal d'en Sol, 7, local, 08002 Barcelona, amb número d'identificació fiscal B66621368 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 45018, Foli: 101, Fulla: 474.425, Inscripció: 1 , Data d'inscripció: 14 d'octubre de 2015.

OLD BCN es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d'Ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis de la targeta suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa de totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present lloc web en el moment en què l'usuari accedeixi a la targeta.

Condicions d'accés i Utilització de la targeta

La utilització de qualsevol servei de la targeta atribueix la Condició d'usuari del mateix. L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per la targeta serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

L'usuari es compromet a utilitzar la targeta i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals d'Ús. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de la targeta ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts, elements i informació als quals l'usuari pugui accedir a través de la targeta estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents marques, copyright del titular de la targeta o de tercers titulars dels mateixos. En conseqüència l'accés a aquests continguts o elements no atorga a l'Usuari el dret d'alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeixi a través dels serveis de la targeta per al seu propi ús i necessitats, ia no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta, dels mateixos.

Responsabilitat i Exclusió de Garanties

Disponibilitat i continuïtat de la targeta i els serveis. OLD BCN no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de la targeta i dels seus serveis. OLD BCN no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat de la targeta i els seus Serveis.

Continguts i serveis d'OLD BCN. OLD BCN respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per OLD BCN i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats per OLD BCN.

Continguts i serveis de tercers. OLD BCN no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions, dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits en les ofertes, descomptes i promocions de la targeta. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i serveis de tercers a la targeta. OLD BCN no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus i altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers a través de la targeta que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris OLD BCN no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers a la targeta així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. OLD BCN no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris l'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que, OLD BCN no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, i si ho tinguessin, actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

Conducta dels Usuaris

OLD BCN no garanteix que els usuaris de la targeta utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals. Així mateix no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris. OLD BCN, no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels serveis i continguts de la targeta per part dels usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels usuaris, ni de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d'actuació a través de la targeta.

Conducta dels Membres

OLD BCN publica a la seva pàgina web les ofertes, descomptes i promocions que prèviament ens han comunicat els membres de l'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CIUTAT VELLA. L'usuari ha de disposar d'les ofertes, descomptes i promocions que hi ha publicades a la fitxa web de Oldbcn.com de cada membre.

El membre associat de l'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CIUTAT VELLA, no obstant, pot modificar el seu contingut en el moment que li sembli oportú mitjançant un e-mail a redaccionARROBAoldbcn.com amb 24 hores d'antelació a la data de la modificació o anul·lació de l'oferta. OLD BCN no obté cap benefici, ni comissió per l'ús de la targeta, simplement és una plataforma perquè els membres associats a l'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CIUTAT VELLA puguin fer ofertes, descomptes o promocions als visitants del districte.

Duració i Terminació / Llei i fur jurisdiccional

La prestació dels serveis i/o continguts de la targeta té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, OLD BCN està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i de la targeta i/o de qualsevol dels serveis.

Totes les qüestions relatives a la targeta es regeixen per les lleis d'Espanya i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de Barcelona.

© 2019 - OLD BCN

logo footer